فلسطین کجاست؟

فلسطین کجاست؟
فلسطین همین جاست.
بدون شرح!